REGULAMIN

świadczenia usług multimedialnych

 

 

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Abonament – opłata za stały (nielimitowany czasowo) dostęp określonej w Umowie liczby terminali abonenckich do INTERNETOWEJ SIECI RADIOWAEJ za pomocą Urządzenia;

 2. Abonent – osoba, z którą zawarto Umowę o dostęp do INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ;

 3. BOA– Biuro Obsługi Abonenta, zgodne z informacją umieszczoną na stronie internetowej,kontakt z obsługą abonentów odbywa się drogą internetową lub telefoniczną ;

 4. Cennik – "Cennik usług multimedialnych";

 5. Gniazdo abonenckie – urządzenie stanowiące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, zainstalowane w lokalu Abonenta,umożliwiające przyłączenie Urządzenia do INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ;

 6. Operator– spółka AERO.NET.PL Sp. z o.o. świadcząca usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych na podstawie wymaganego prawem zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji;

 7. INTERNETOWA SIEĆ RADIOWA - Sieć Operatora umożliwiająca udostępnianie usług przesyłania danych z i do urządzenia, dostęp do internetu, zakładanie skrzynek e-mailowych, tworzenie witryn internetowych; telefonii internetowej VoIP;

 8. LOKAL - miejsce wskazane przez Abonenta, w którym świadczona jest Usługa;

 9. Regulamin – "Regulamin świadczenia usług internetowych";

 10. Umowa – umowa o zapewnienie możliwości korzystania z usług multimedialnych;

 11. Urządzenie – indywidualnie adresowane urządzenie oddane Abonentowi do indywidualnego użytkowania, umożliwiające przyłączenie do INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ;

 12. Usługi internetowe – usługi dostępu do Internetu oraz transmisji danych świadczone abonentom przez AERO.NET.PL Sp. z o.o.;

 13. Terminal abonencki – komputer, karta sieciowa, port USB lub inne urządzenie umożliwiające nadawanie, przetwarzanie i odbiór danych, wykorzystywane przez Abonenta dla potrzeb korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy;

 14. Zamawiający – osoba zainteresowana zawarciem Umowy.

§ 2

Regulamin został wydany na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3

AERO.NET.PL Sp z o.o. Świadczy usługi internetowe w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Cenniku.


 

DZIAŁ II. Zakres i warunki świadczenia usług

§ 4

AERO.NET.PL na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie:

 1. zapewnia możliwość korzystania przy użyciu INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ z pakietu usług multimedialnych, wskazanych w zamówieniu złożonym przez Abonenta, których zakres określony jest w Cenniku;

 2. dostarcza Abonentowi Urządzenie do jego indywidualnego użytku;

 3. administruje usługami świadczonymi na rzecz Abonenta.


 

DZIAŁ III. Umowa o świadczenie usług

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 5

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz pod warunkiem istnienia możliwości technicznych wykonywania usług w ramach Umowy.

§ 6

W Umowie AERO.NET.PL zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z pakietu usług multimedialnych świadczonych przy wykorzystaniu INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ, dla określonej w Umowie ilości terminali abonenckich, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowej zapłaty opłat wskazanych w Cenniku.

§ 7

W imieniu AERO.NET.PL umowę może zawrzeć osoba upoważniona, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 8

 1. Zamawiający może zawrzeć Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.

 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów bądź ewidencji lub pełnomocnicy tych osób.

 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 4. W celu zawarcia Umowy zamawiający obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny.

 5. W celu zawarcia umowy zamawiający obowiązany jest przedstawić tytuł prawny do lokalu

(aktualny wypis z księgi wieczystej, umowę dzierżawy)

§ 9

Abonent obowiązany jest pisemnie poinformować AERO.NET.PLo zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca, w którym zmiany te zaistniały, pod rygorem poniesienia konsekwencji wynikających z niezgłoszenia danych.


 

Rozdział 2. Warunki zawarcia Umowy

§ 10

 1. Osoba zainteresowana zawarciem Umowy zgłasza do AERO.NET.PL pisemne zamówienie na świadczenie usług dostępu do INTERNETOWEJ SIECI RADIOWEJ.

 2. Na złożone zamówienie AERO.NET.PL udziela zamawiającemu odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, informując zamawiającego czy istnieją warunki techniczne umożliwiające realizację zamówionych usług. Istnienie takich warunków potwierdza Operator.

§ 11

AERO.NET.PL zastrzega sobie możliwość uzależnienia zawarcia Umowy od spełnienia dodatkowych przesłanek przez zamawiającego, w szczególności od braku zaległości w opłatach uiszczanych na rzecz Operatora.


 

Rozdział 3. Warunki realizacji Umowy

§ 12

Zapewnienie dostępu do Internetowej Sieci Radiowej następuje po podłączeniu Urządzeń.Niezwłocznie po podpisaniu Umowy o usługi Aero.net.pl przeprowadzi czynności mające na celu rozpoczęcie świadczenia usług oraz przeprowadzenie testów technicznych, pod warunkiem udostępnienia przez Abonenta dostępu do lokalizacji. Umowa jest zawarta z chwilą podpisania formularza Umowy przez Abonenta i Aero.net.p”. Aero.net.pl ma obowiązek rozpocząć świadczenie usług nie później niż do 28 dni od dnia, w którym zawarto Umowę.

§ 13

Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie umożliwić pracownikom AERO.NET.PL lub osobom upoważnionym, sprawdzenie stanu technicznego Internetowej Sieci Radiowej, gniazda Abonenckiego i Urządzeń zainstalowanych w zajmowanym przez niego lokalu, pod rygorem rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 14

 1. Wszelkich ingerencji, w tym zmian, przeróbek, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w Internetowej sieci radiowej, gnieździe Abonenckim, Urządzeniu, dokonują wyłącznie pracownicy AERO.NET.PL bądź osoby upoważnione.

 2. Uszkodzenia elementów nie będących własnością Abonenta służących do świadczenia usługi, w tym w szczególności uszkodzenia Internetowej sieci radiowej i Urządzeń – wynikłe z działania bądź zaniechania Abonenta, będące skutkiem nieprawidłowego z nich korzystania usuwane są w całości na koszt Abonenta.

§ 15

 1. Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody AERO.NET.PL, podłączać do Urządzenia większej ilości terminali abonenckich niż określona w Umowie.

 2. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia innym podmiotom.

 3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Urządzenia jedynie na terenie jednego lokalu, posesji wskazanych w zamówieniu jako miejsca świadczenia usługi.

 4. Zamieszczanie reklam bądź innych treści komercyjnych na stronach WWW udostępnionych abonentowi przez AERO.NET.PLl jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody AERO.NET.PL oraz wniesieniu opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem.

§ 16

 1. Abonent jest zobowiązany udostępnić AERO.NET.PL kartę sieciową do autoryzacji.

 2. Każda zmiana karty sieciowej musi być autoryzowana przez AERO.NET.PL AERO.NET.PL nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez AERO.NET.PLlkarty sieciowej.

§ 17

Abonent zobowiązany jest do korzystania z konta mailowego przyznanego przez AERO.NET.PL na serwerze AERO.NET.PL Strony zgodnie oświadczają, że powyższe konto stanowić będzie główną drogę porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach reklamacji, informowania o zaległościach Abonenta oraz o nowych ofertach AERO.NET.PL

§ 18

Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:

 1. działanie powodujące zawieszanie bądź blokowanie urządzeń innych abonentów lub użytkowników Internetowej Sieci Radiowej,

 2. stosowanie nielegalnego oprogramowania,

 3. rozsyłania za pośrednictwem Internetowej Sieci Radiowej wielokrotnych i nie zamawianych wiadomości innym użytkownikom Internetowej Sieci Radiowej i Sieci Internet, jeżeli działanie takie nosi znamiona zjawiska określanego mianem „spam”,

 4. przesyłanie za pośrednictwem Internetowej Sieci Radiowej wiadomości innym użytkownikom Internetowej Sieci Radiowej i Sieci Internet w celu zapełnienia skrzynki odbiorczej adresata,jeżeli działanie takie nosi znamiona zjawiska określanego mianem „mailbombing”,

 5. rozsyłanie wirusów

 6. umieszczanie w Internetowej Sieci Radiowej bądź sieci Internet niezgodnych z prawem: informacji, danych bądź oprogramowania,

 7. działanie powodujące przechwytywanie danych od innych użytkowników Internetowej Sieci Radiowej bądź ingerowanie w ich urządzenia,

 8. używanie nieautoryzowanej karty sieciowej,

 9. podłączania do gniazda Abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie,

 10. uszkodzenie Urządzenia,

 11. wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w pracy Internetowej Sieci Radiowej, Sieci Internet bądź urządzeniach innych użytkowników.

 12. korzystanie z nielegalnych plików dostępnych w internecie, które chronione są prawem autorskim.


 

Rozdział 4. Zmiana/zawieszenie Umowy

§ 19

 1. AERO.NET.PL jest obowiązany, na pisemne zamówienie Abonenta, dokonać zmiany miejsca zainstalowania Urządzenia, pod warunkiem jednak istnienia możliwości technicznych we wskazanym przez Abonenta miejscu.

 2. W okresie oczekiwania na zmianę miejsca zainstalowania Urządzenia, na wniosek Abonenta, opłat abonamentowych, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, nie pobiera się.

 3. Za podłączenie Urządzenia w nowym miejscu pobiera się opłatę instalacyjną, zgodnie z Cennikiem.

§ 19 bis

Abonent może wystąpić z wnioskiem o zmianę dotychczas świadczonej przez AERO.NET.PL usługi na inną. Wskazanie nowej usługi dotyczyć może wyłącznie usług aktualnie oferowanych przez AERO.NET.PL i zostanie uwzględnione pod warunkiem istnienia po stronie Abonenta technicznych możliwości jej świadczenia. Przy zachowaniu powyższych założeń zmiana usługi nastąpi z początkiem miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku, pod warunkiem złożenia go do 20 dnia tego miesiąca. W przypadku późniejszych wniosków zmiana usługi nastąpi z początkiem drugiego miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku.

§ 20

 1. Na pisemny wniosek Abonenta, złożony do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca, AERO.NET.PL może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usług, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku.

 2. Powyższe zawieszenie następuje na czas określony, wskazany przez Abonenta wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

 3. W okresie zawieszenia usługi opłaty abonamentowej nie pobiera się.

 4. Ponowne podłączenie Urządzenia wymaga wniesienia stosownej opłaty aktywacyjnej, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w bieżącym miesiącu.


 

Rozdział 5. Rozwiązanie Umowy

§ 21

 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

 2. Umowa może być rozwiązana przez AERO.NET.PL w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy bądź Regulaminu:w szczególności w przypadku:

  1. nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat w terminie oznaczonym w wezwaniu do zapłaty,

  2. wykorzystywania przez Abonenta łącza i Sieci Aero.net.pl w sposób zagrażający interesom innych Abonentów lub interesom AERO.NET.PL podejmowane są działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem.

  3. nie przestrzegania w sposób rażący postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu.

  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutek na siódmy dzień po złożeniu oświadczenia.

  5. Gdy z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy AERO.NET.PL zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy.

  6. Wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego wobec Abonenta przez AERO.NET.PL.

  7. AERO.NET.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Abonentem przed upływem 12-mcy bez podania przyczyny, w sytuacjach tzw. wyższej konieczności, o czym powiadomi Abonenta.

  8. niezastosowania się do obowiązków wynikających z § 13, 14,15 lub 18 Regulaminu.

 3. Powiadomienie o rozwiązaniu Umowy następuje przez pisemne oświadczenie strony, wysłane za pomocą listu poleconego na adres drugiej strony, określonego w Umowie. W przypadku nie poinformowania przez Abonenta o zmianie adresu dokonanej w trakcie obowiązywania Umowy doręczenia dokonane na adres podany w Umowie uważa się za skuteczne.

§ 22

W przypadku rozwiązania Umowy ze względu na zaległości Abonenta, ponowne rozpoczęcie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległych opłat wraz z ustawowymi odsetkami za okres opóźnienia i wniesieniu opłaty przyłączeniowej wg Cennika.


 

Rozdział 6. Wygaśnięcie Umowy

§ 23

Umowa wygasa wskutek:

 1. zakończenia trwania umowy o świadczenie usług zawartej przez Abonenta z Operatorem albo jej zmiany uniemożliwiających dalsze wykonywanie Usługi przez AERO.NET.PL z przeszkód technicznych.

 2. wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Abonenta,

 3. utraty przez Abonenta prawa do zajmowania nieruchomości lub lokalu, w którym znajduje się gniazdo Abonenckie, o ile Abonent nie wskaże innego miejsca, w którym ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie gniazda Abonenckiego i Urządzenia.


 

DZIAŁ IV. Zasady użytkowania Urządzenia

§ 24

AERO.NET.PL stawia Urządzenie do dyspozycji Abonenta z chwilą dokonania podłączenia i uruchomienia usługi. Urządzenie stanowi własność Abonenta.

 1. AERO.NET.PL dokonuje konfiguracji Urządzenia w lokalu Abonenta a sprawność Urządzenia Abonent potwierdza podpisując protokół odbioru.

 2. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnych zmian w konfiguracji.

 3. Do urządzenia Abonent może podłączyć tylko zgłoszone uprzednio AERO.NET.PL i wykorzystywane przez siebie terminale abonenckie.

§ 25

 1. Urządzenie jest zabezpieczone przed otwarciem przy pomocy plomby. Uszkodzenie bądź zerwanie plomby zabezpieczającej Urządzenie przed otworzeniem powoduje obciążenie Abonenta kosztami ewentualnej naprawy lub wymiany Urządzenia.

 2. AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia i związanej z tym niemożności korzystania przez Abonenta z usług multimedialnych bądź ich części, objętych zawartą Umową, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją Urządzenia przez Abonenta.

 3. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Abonenta spowodowanego w szczególności samodzielną ingerencją w Urządzenie, próbami samodzielnej lub nieautoryzowanej konfiguracji lub naprawy bądź niewłaściwą eksploatacją – koszty naprawy lub wymiany Urządzenia pokrywa w całości Abonent.

 4. Za uszkodzenia Urządzenia spowodowane wadami ukrytymi odpowiedzialność ponosi AERO.NET.PL; AERO.NET.PL ponosi w takim przypadku także koszty naprawy lub wymiany Urządzenia.

 5. Abonent zobowiązany jest zgłosić do AERO.NET.PL każdą usterkę Urządzenia. Na żądanie AERO.NET.PL Abonent zobowiązany jest umożliwić dostęp do urządzeń

 6. Kwalifikacji przyczyny uszkodzenia Urządzenia dokonuje AERO.NET.PL lub wskazany przez niego podmiot, któremu AERO.NET.PL przekazał Urządzenie, celem usunięcia uszkodzenia.


 

DZIAŁ V. Odpowiedzialność Abonenta

§ 26

 1. Abonent zobowiązany jest do rzetelnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Umowy oraz w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, także postanowień obowiązującego w chwili zawarcia Umowy Regulaminu Promocji.

 2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy Abonent zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej przewidzianej w Cenniku Usług. W przypadku istotnego naruszania postanowień Umowy AERO.NET.PL przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie uchybia roszczeniom o zapłatę kary umownej.

 3. W przypadku powzięcia wiadomości, co do korzystania przez Abonenta z Usługi w sposób naruszający prawo AERO.NET.PL jest uprawnione zawiesić Usługę do momentu wyjaśnienia sprawy przez właściwe organy. W przypadku, stwierdzenia przez uprawnione organy, że doszło do naruszenia prawa AERO.NET.PL może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku stwierdzenia, że działanie Abonenta nie nosiło znamion naruszenia prawa AERO.NET.PLl wznowi Usługę, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tytułu jej zawieszenia. AERO.NET.PL wznowi usługę, jeżeli przez okres 1 miesiąca od daty powzięcia wiadomości uprawniony organ albo osoba występująca z żądaniem ochrony prawnej nie podejmie przewidzianych prawem działań mających na celu ustalenie czy doszło do naruszenia prawa.

§ 27

 1. W przypadku podłączania do gniazda abonenckiego większej ilości terminali abonenckich niż wskazana w Umowie, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia AERO.NET.PL kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.

 2. W przypadku udostępniania łącza osobom trzecim, Abonent zobowiązany jest do zapłacenia AERO.NET.PL kary umownej w wysokości określonej w Cenniku.


 

DZIAŁ VI. Odpowiedzialność AERO.NET.PL

§ 28

AERO.NET.PL ponosi odpowiedzialność za zawinione nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub nie zachowania przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w urządzeniach Abonenta powstałe na skutek uaktywnienia się wirusów komputerowych. AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, które są wynikiem zawieszenia usług z powodów niezależnych od AERO.NET.PL(np. konserwacja sieci), a także, które są następstwem siły wyższej oraz nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, które są spowodowane awarią zawinioną przez Abonenta lub awarią, która nie została zgłoszona do AERO.NET.PL.

AERO.NET.PL będzie udzielać pomocy przy identyfikowaniu awarii. Przez siły wyższe Strony rozumieją jakąkolwiek zewnętrzną przyczynę pozostającą poza kontrolą, niemożliwą do przewidzenia w chwili zawierania Umowy o świadczenie Usług w tym m.in. klęskę żywiołową, długotrwałą przerwę w dostawach prądu, akcję strajkową utrudniającą bądź uniemożliwiającą należyte wykonywanie umowy, brak wymaganych działań ze strony władz rządowych, bądź organizacji odpowiedzialnej za postępowanie w sytuacjach awaryjnych, innych operatorów bądź administratorów telekomunikacyjnych, nadzwyczajnych przeszkód natury prawnej, zablokowania przez Stronę trzecią linii bezpośredniej widoczności urządzeń ,łączności radiowej bądź opóźnień w dostawie czy nie wyprodukowania lub nie dostarczenia przez Stronę trzecią sprzętu i/lub nie świadczenia usług z powodu działania identycznej lub podobnej siły wyższej.

§ 29

 1. AERO.NET.PL zobowiązana jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad w jakości świadczonej usługi.

 2. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej usługi, powstałych z winy AERO.NET.PL i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż 3 (trzy) dni robocze Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia ww. przerw lub zakłóceń.

§ 30

 1. AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych w terminalu abonenckim przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod kątem zabezpieczenia antywirusowego.

 2. AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zawartych w terminalu abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do Internetowej Sieci Radiowej.

 3. AERO.NET.PL nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych transmitowanych poprzez Internetową Sieć Radiową, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania z sieci Internet. Aero.net.pl nie sprawuje kontroli nad treścią jak i zawartością transmitowanych danych.

 4. Aero.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania innych użytkowników Internetowej Sieci Radiowej.

§ 31

AERO.NET.PL zaleca Abonentowi zainstalowanie w terminalu abonenckim oprogramowania antywirusowego oraz dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących się w pamięci terminala abonenckiego, jak też do kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych, uzyskanych za pomocą Internetowej Sieci Radiowej lub z innych źródeł.


 

Zawieszenie usług z winy Abonenta

§ 32

AERO.NET.PL jest uprawniony do zawieszenia świadczenia usług z 14-dniowym uprzedzeniem, w przypadku, jeżeli:

Abonent nie uiścił kwot na rzecz AERO.NET.PL w terminie 7 dni od ustalonego terminu zapłaty.

Abonent narusza którykolwiek z obowiązków nałożonych na Abonenta mocą Umowy i niniejszego Regulaminu. Gdy zaistnieje konieczność zawieszenia usług AERO.NET.PL zawiadomi Abonenta pocztą elektroniczną o czasie zawieszenia usług. AERO.NET.PL może wznowić świadczenie usługi po ustaniu przyczyn zawieszenia świadczenia usługi.

AERO.NET.PL będzie uprawniona do wznowienia świadczenia usług w każdym czasie, także, jeżeli przyczyny zawieszenia usług nie ustały. Wznowienie świadczenia usługi nie pozbawia AERO.NET.PL prawa do kolejnego zawieszenia świadczenia usług z tych samych przyczyn lub rozwiązania Umowy, jeżeli przyczyny zawieszenia usług stanowi jednocześnie przesłanki do rozwiązania Umowy. W okresie zawieszenia świadczenia usług obowiązki Abonenta na podstawie Umowy nie pozostają zmienione zwłaszcza w zakresie obowiązku zapłaty abonamentu.


 

Zawieszenie usług z innych przyczyn

§ 33

AERO.NET.PL jest uprawniona do zawieszania świadczeń usług także z przyczyn związanych z usuwaniem awarii, z czynnościami konserwacyjnymi do 48 godzin przerwy ciągłej. Zawieszenie świadczenia usług nie powoduje zmniejszenia Opłaty Abonamentowej, chyba, że przerwa trwała ponad 48 godzin wówczas Opłata Abonamentowa ulega zmniejszeniu o 1/30 za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy. Zmniejszanie części miesięcznej Opłaty Abonamentowej, w przypadku awarii niezawinionej przez Abonenta, przysługuje, jeżeli Abonent dokonał zgłoszenia przerwy w świadczeniu usług do AERO.NET.PL, a następnie, awaria w świadczeniu usług została potwierdzona przez AERO.NET.PL. Zmniejszenie części miesięcznej Opłaty Abonamentowej, nie przysługuje, w przypadku awarii zawinionej przez Abonenta.


 

Ochrona danych

§ 34

Z wyłączeniem sytuacji, gdy jest niezbędne świadczenie usług, żadna ze stron nie jest uprawniona do wykorzystywania, kopiowania lub przekazywania jakichkolwiek informacji o drugiej stronie, w tym danych osobowych, jakie zostały jej ujawnione bądź, w których posiadanie weszła ona w inny sposób w związku z Umową. AERO.NET.PL uprawniony jest do wykorzystywania informacji nie będącej informacją ujawniającą tożsamość Abonenta na temat połączeń dokonywanych w ramach usługi celem utrzymywania lub poprawy jakości swych usług telekomunikacyjnych, w tym do celów planowania rozwoju sieci i własnej działalności, przy czym informacja ta będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby wewnętrzne AERO.NET.PL. Każda ze stron obowiązana jest stosować się do odpowiednich przepisów o ochronie danych w trakcie posługiwania się informacją uzyskaną od drugiej strony w związku z Umową.


 

Bezpieczeństwo sieci a prawa Abonenta

§ 35

Abonent oświadcza, że posiada wiedzę, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za zasoby swojego/swoich komputerów poprzez zapewnienie skutecznej ochrony antywirusowej, stosowania haseł i praw dostępu do zasobów komputera.

Zakazuje się Abonentowi:

- wykorzystywania usługi w celu przesyłania, przechowywania treści niemoralnych lub godzących w porządek prawny,

- prób nielegalnego wejścia w posiadanie haseł lub danych innych Abonentów sieci oraz użytkowników Internetu.

- naruszenia prywatności Abonentów oraz użytkowników Internetu.

Abonent jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych przez oprogramowanie zainstalowane na swoim komputerze na podstawie odpowiednich przepisów prawa cywilnego i karnego.

Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym Abonentom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów.

Abonent zobowiązuje się, że nie będzie podejmować działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci, lub komputerów np. podszywanie się pod innych Abonentów, monitorowanie łącz lub skanowanie portów,

Abonent zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia,

Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci komputerowych przy wykonywaniu usługi np. ataki typu, DoS (uniemożliwienie działania usług sieciowych), wysyłanie spamów itp.

Korzystania z programów P2P i innych o podobnym działaniu w godzinach 8-20.


 

Obowiązki Abonenta

§ 36

Abonent zobowiązany jest przygotować i udostępnić AERO.NET.PL lokalizację, w których mają być świadczone usługi, a które są we władaniu Abonenta, bądź pokrywa koszty przygotowania Lokalizacji, a także zapewni AERO.NET.PL (lub jego podwykonawcom) w Lokalizacji nieodpłatnie odpowiedni dostęp do energii elektrycznej, niezbędne warunki techniczne dla pracy Urządzenia, określone przez AERO.NET.PL. Abonent zapewni AERO.NET.PL (lub jego podwykonawcom) odpowiedni dostęp do Lokalizacji w celu umożliwienia AERO.NET.PL (lub jego podwykonawcom) wykonanie wszelkich prac instalacyjnych. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez AERO.NET.PL w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu sieci AERO.NET.PL.. W przeciwnym razie AERO.NET.PL zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Abonent zobowiązany jest pokryć koszty poniesione przez AERO.NET.PL z tytułu czynności podjętych dla usunięcia awarii ZAWINIONEJ PRZEZ Abonenta. Świadczone przez AERO.NET.PL usługi nie mogą być wykorzystywane przez Abonenta w celach zarobkowych.

Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu, a w szczególności zobowiązany jest do:

 • utrzymania ustalonej procedury kontaktu z AERO.NET.PL,

 • terminowego uiszczania opłat za świadczone przez AERO.NET.PL usługi, zgodnie z Umową,

 • nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci Aerostrada oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem, urządzeń nie posiadających świadectwa homologacji,

 • niezwłocznego zgłaszania AERO.NET.PL wszelkich przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w Sieci AERO.NET.PL,

 • umożliwienia upoważnionym przedstawicielom AERO.NET.PL kontroli instalacji urządzeń AERO.NET.PL oraz działania Sieci AERO.NET.PL w zakresie udostępnionym na podstawie Umowy Abonentowi, informowania AERO.NET.PL o wszelkich zmianach danych określonych w Umowie.

 • nie umożliwiać korzystania z Usługi osobom trzecim poza Lokalem, chyba, że AERO.NET.PL wyrazi na to zgodę na piśmie. W przypadku naruszenia tego obowiązku, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z Cennikiem (udostępnienie Usługi poza Lokal).


 

Obowiązki AERO.NET.PL

§ 37

AERO.NET.PL zobowiązana jest do:

 • przestrzegania świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach w Umowie i Regulaminie,

 • zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz Abonenta,

 • informowania Abonenta o ograniczeniach dostępu do usług spowodowanych, w szczególności koniecznością przeprowadzenia napraw i konserwacji instalacji,

 • usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług.

AERO.NET.PL może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie, albo udostępnianie usług lub zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu, zmniejszenia Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących: zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych (dostępu do Internetu), w przypadku awarii sieci lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia, efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej,


 

DZIAŁ VII. Reklamacje

§ 38

 1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi drogą poczty elektronicznej na adres umieszczony na stronie internetowej z potwierdzeniem przeczytania lub pisemnie na adres siedziby ,w sytuacjach uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki także telefonicznie, jednakże Abonent jest zobowiązany zgłoszenie takie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni potwierdzić na piśmie..

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane, adres oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje anonimowe nie będą uwzględniane.

 2. AERO.NET.PL przy załatwianiu reklamacji obowiązana jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności:

   • prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację,

   • dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego,

   • wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby techniczne AERO.NET.PL ,

   • badania techniczne i obserwacje urządzeń w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.

 1. Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego albo dłuższych badań lub obserwacji urządzeń, w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zgłoszenia.


 

Postępowanie reklamacyjne

§ 39

Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

  1. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,

  2. nieprawidłowego rozliczenia usługi,

  3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.

  4. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), datę sporządzenia, podpisy Abonenta i informacje uzasadniające reklamację.

  5. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że Abonent zażąda na piśmie zwrotu tej kwoty. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym bezzwłocznie powiadomić reklamującego podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. Na złożoną reklamację AERO.NET.PL udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która powinna zawierać: treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę.


 

DZIAŁ VIII. Serwis

§ 40

 1. AERO.NET.PL zapewnia Abonentowi pomoc techniczną przy pierwszym montażu Urządzenia, skonfigurowaniu terminalu abonenckiego, sprawdzaniu funkcjonowania w nim zainstalowanej, odpowiedniej karty sieciowej, bądź poinformowaniu Abonenta o konieczności zainstalowania takiej karty.

 2. AERO.NET.PL zapewnia Abonentowi odpłatną pomoc techniczną, w ramach możliwości technicznych, w zakresie pozostałych usług związanych z korzystaniem z Internetowej Sieci Radiowej.

 3. Wezwanie pomocy technicznej przez Abonenta celem usunięcia usterki wynikłej z winy Abonenta wiązać się będzie z kosztem wykonanych prac naprawczych.


 

DZIAŁ IX. Opłaty i postępowanie w przypadku powstania zaległości w płatnościach.

§ 41

 1. Abonent jest obowiązany do uiszczania, zgodnie z Cennikiem:

  1. opłaty za uzyskanie dostępu do Internetowej Sieci Radiowej,

  2. miesięcznej opłaty abonamentowej, płatnej z góry, do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca.

  3. Wysokość opłat określa umowa oraz Cennik.

  4. opłaty za dostarczony zestaw instalacyjny oraz/lub inne dostarczone przez Aero.Net.Pl urządzenia.Opłaty te Abonent uiszcza w dniu instalacji na podstawie dokumentu KP, do którego zostanie wystawionana i przekazana Faktura.

 1. Abonent uiszcza Opłatę Abonamentową oraz opłatę aktywacyjną w ciągu 7 dni od daty przyłączenia do Internetowej Sieci Radiowej . Za wyjątkiem Pierwszej Opłaty Abonamentowej, Abonent zobowiązany jest do dokonywania Opłat Abonamentowych w wysokości wynikającej z Umowy bez osobnego wezwania z góry za dany miesiąc do 10-go dnia każdego miesiąca.

 2. Opłata, jaka należna jest od Abonenta z tytułu usługi zostanie pomniejszona za czas, w którym usługa nie była świadczona przez AERO.NET.PL z powodu zaakceptowanej awarii. W przypadku, jeżeli Abonent wniósł opłatę za usługę z góry, rozliczanie kwoty, o której mowa powyżej nastąpi przy najbliższym okresie płatności przez odpowiednie zmniejszenie kwoty kolejnego wynagrodzenia. W przypadku, jeżeli Umowa nie będzie kontynuowana, AERO.NET.PL zwróci Klientowi kwotę, o której mowa powyżej niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.

 3. AERO.NET.PL zastrzega sobie prawo naliczania odsetek od wszelkich kwot nie uiszczonych zgodnie z Umową licząc od ustalonej daty płatności aż do momentu otrzymania zapłaty w pełnej wysokości, według ustawowej stopy odsetek obowiązującej w Polsce w dacie płatności. Prawo AERO.NET.PL do naliczania odsetek nie rzutuje na prawo traktowania przez AERO.NET.PL braku zapłaty ze strony Abonenta, jako naruszenia Umowy.

 4. Odsetki za opóźnienie w uiszczaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej, przesyłanej listem poleconym.

§ 42

 1. W przypadku stwierdzenia zaległości Abonenta w płatności należnych AERO.NET.PL opłat, AERO.NET.PL przesyła na przyznane Abonentowi na serwerze AERO.NET.PL konto mailowe wezwanie do zapłaty zaległości w wyznaczonym termini

 


© 2004-2017 aero.net.pl sp. z o.o.