UMOWA

o świadczenie usług multimedialnych

 

 

Zawarta w dniu ............... w Poznaniu pomiędzy:

1/ ,,AERO.NET.PL" sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 7/2 KRS 0000240818 reprezentowany przez wspólnika Panią ........................ zwanym w dalszej części umowy Operatorem

a

............................ reprezentowany przez ..................... z siedzibą siedziba firmy ........................... legitymującym się dowodem osobistym wydany za numerem ......................................... seria ....................................zwanym w dalszej części Umowy Abonentem

o następującej treści:

 

§ 1

[ Przedmiot Umowy ]

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie się Operatora do dostarczenia Abonentowi usługi multimedialnej "Aero XXX" obejmującej transmisję danych w postaci internetu drogą radiową na zasadach przewidzianych w "Regulaminie Świadczenia Usług", który stanowi integralną część Umowy.

2. W zamian za korzystanie z powyższej usługi Abonent zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Operatora wynagrodzenia / abonamentu w wysokości określonej w "Cenniku Usług Multimedialnych".

3. "Regulamin Świadczenia usług" oraz "Cennik Usług" stanowią integralną część niniejszej Umowy.

 

§ 2

[ Oświadczenia Operatora ]

1. Operator w ramach postanowień niniejszej Umowy zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usługi opisanej w pkt. 1 § 4 przy użyciu własnej infrastruktury technicznej a w szczególności poprzez zamontowanie w siedzibie / lokalu Abonenta wszelkich niezbędnych do tego celu urządzeń z wykorzystaniem systemu komputerowego i oprogramowania Operatora.

2. Koszt urządzeń wymaganych do uruchomienia i dalszego świadczenia usług multimedialnych przez Operatora i ich montaż ponosi w całości Abonent.

3. Operator zobowiązuje się dostarczyć zamówioną usługę w terminie do 28 dni od podpisania umowy.

4. Operator oświadcza, że posiada zezwolenia pozwalające mu na świadczenie usług multimedialnych, które stanowią przedmiot działalności firmy Operatora.

 

§ 3

[ Oświadczenia Abonenta ]

1. Abonent oświadcza, iż terminowo regulował będzie na rzecz Operatora wszelkie opłaty powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności wynagrodzenia określonego w § 5 Niniejszej Umowy.

2. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia Operatorowi swojej siedziby/ zajmowanego lokalu zarówno w celu instalacji urządzeń opisanych w § 2 pkt. 1 Umowy, jak i w czasie późniejszym w celu konserwacji czy naprawy urządzeń w terminie uzgodnionym przez Strony.

3. Abonent oświadcza, że zapoznał się z "Regulaminem Świadczenia Usług" oraz "Cennikiem Usług".

4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora "AERO.NET.PL" sp.z o.o. w zakresie niezbędnym dla wykonania postanowień niniejszej Umowy.

 

§ 4

[ Czas trwania, Rozwiązanie Umowy ]

 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas nieokreślony.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia , ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych przez Abonenta na rzecz Operatora,

b) istotnego naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy, bądź Regulaminu,

c) nie stosowanie się przez Abonenta do obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy i Regulaminu.

4. Rozwiązanie Umowy w trybie § 4 pkt. 3 następuje przez pisemne oświadczenie Strony , wysłane za pomocą listu poleconego na adres drugiej Strony.

 

§ 5

[ Wynagrodzenie, Opłaty ]

 

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Operatora opłaty abonamentowej w wysokości ....... zł. miesięcznie, płatnej z góry do 15 dnia każdego miesiąca bez dodatkowych wezwań do zapłaty. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego operatora.

2. Operator zobowiązuje się do przekazania faktury VAT płatnej przelewem na wskazany poniżej nr. rachunku bankowego....................................................................

3. Abonent zobowiązany jest do jednorazowej zapłaty kwoty ......... zł. na rzecz Operatora tytułem opłaty aktywacyjnej za uzyskanie dostępu do Internetowej Sieci Radiowej i wpłacenie pierwszego abonamentu w terminie 7 dni od daty aktywowania przyłącza do Internetowej Sieci radiowej

4. Zmiana wysokości opłat miesięcznego abonamentu jest możliwa tylko w oparciu o zmianę wartości wskaźnika inflacji podanego przez GUS za okres dwunastu minionych miesięcy. Operator zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Abonenta o wysokości zastosowanej podwyżki i terminie jej wejścia w życie.

 

§ 6

[ Postanowienia końcowe ]

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Świadczenia Usług, zaś w pozostałych przepisy kodeksu cywilnego.

2. Abonent oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług przez Operatora oraz z Cennikiem Usług i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poza zastosowaniem przez Operatora podwyżki usług zgodnie z § 5 pkt 4 umowy.

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Poznaniu.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. Oświadczam, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Operator gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 

 

 

..................................................... .....................................................

Podpis Abonenta Podpis Operatora

 

Załączniki :

1. Regulamin Świadczenia Usług

2.Cennik Usług


© 2004-2017 aero.net.pl sp. z o.o.